1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thảo luận vấn đề chung
  3. Khác

Đề thi toán casio lớp 8 huyện Tánh Linh - Bình Thuận


1

6

1: Tìm a (6 chữ số) sao cho a,2a,3a,4a,5a,6a đều được tạo bởi các chữ số của a

2: Tìm GTNN của x2-2xy+6y2-12x+2y+2057

3: tìm số dư của 27122015 cho 2016

4: Cho tam giác ABC vuông tại A, đường trung tuyến AM. Trên Am lấy N sao cho MN =1/4AM.BN cắt AC ở D

Tính Sbcd

5: Người ta dùng 1 sợi dây dài 50,2016 m căng làm 3 phía của sân khấu

tính S lớn nhất của sân khấu (sân khấu có hình chữ nhật)

6: Cho các số thực A,Bthõa

A^100+B^100=A^101+B^101=A^102+B^102

TÍnh GT của Q=A^2004+B^2004

7: cho tam giác ABC có Â=20, B=80, Trên cạnh AC lấy M sao choAM=BC, tính góc BMC

8: Tìm x,y nguyên thõa : 8x2y2+x2+y2=10xy

9: Tìm tất cả bô 3 số a,b,c thỏa:

a3(b-c)+b3(c-a)+c3(a-b)=20142015

10: Cho tam giác ABC cân tại A ,đường cao AD, E là trung điểm của AD. VẼ DM vuông góc với BE tại M. 

CMR AM vuông góc với CM

Lưu ý từ c6 trở đi phải trình bày bài làm

18 trả lời:

2

Câu 1 : 142857

Câu 2 : 2057

Câu 3 : 1440

Câu 4 : Có diện tích ABC mới được

Câu 5 : 291,2256

Câu 6 : Do đẳng thức có chung cơ số và số mũ khác nhau nên A và B chỉ có thể là 0 hoặc 1

Vì A, B bình đẳng với nhau nên ta có kết quả :

-   A = 0 ; B = 0

-   A = 0 ; B = 1

-   A = 1 ; B = 0

-   A = 1 ; B = 1

Vậy $Q=A^{2004}+B^{2004}$ có kết quả là 2 hoặc 0.

Câu 7 : 30 độ

Câu 8 : $x=-\sqrt{3};y=\dfrac{-\sqrt{3}}{5}$

$x=\sqrt{3};y=\dfrac{\sqrt{3}}{5}$

Câu 9 : ???

Câu 10 : ???

Coi lại được 7 câu cũng mừng !!!

#1: ngày 14/06/2016
616

Thêm bình luận

2

${a^{100}}$ luôn nhỏ hơn hoặc bằng ${a^{101}}$ (dấu bằng sãy ra khi a=0,a=1)

${b^{100}}$ luôn nhỏ hơn hoặc bằng ${b^{101}}$ (dấu bằng sãy ra khi b=0;b=1)

${a^{100}}$+${b^{100}}$ luôn nhỏ hơn hoặc bằng ${a^{101}}$+${b^{101}}$

để ${a^{100}}$+${b^{100}}$=${a^{101}}$+${b^{101}}$

=>a=0 hoặc a=1 và b=0 hoặc b=1

vậy giá trị của biểu thức là = 2 hoặc =0

#2: ngày 14/06/2016
73

Thêm bình luận

2

có trình bày bài lam nữa nhé

#3: ngày 14/06/2016
230

Thêm bình luận

2

câu 8 x=1; y=1

#4: ngày 14/06/2016
73

Thêm bình luận