1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hệ phương trình, bất phương trình, Max - Min
  3. Max - Min

Tìm GTNN khi 28/29<1/a+1/b+1/c<1


0

3

cho 28/29<1/a+1/b+1/c<1.Tìm GTNN của S =a+b+c

21
4 trả lời:

1

cách khác như sau:

28/29 =0,96551.....

mà a;b;c là số tự nhiên nên mk thử ra là 1/2+1/3+1/7 là nhỏ nhất

tổng nhỏ nhất là 2+3+7 =12

#1: ngày 13/04/2017
406

Thêm bình luận

1

mk dùng cách thử nhiều lần:

chọn số a;b;c nhỏ nhất là 2 trở lên thì :

1/2+1/3+1/4 ko

1/2+1/3+1/5 KO

1/2+1/3+1/6 ko

1/2+1/3+1/7 chọn

#2: ngày 13/04/2017
406

Thêm bình luận

1

a,b,c dương ko 

nếu ko thì để xem

#3: ngày 13/04/2017
6

Thêm bình luận

1

cool!!

#4: ngày 13/04/2017
1

Thêm bình luận