1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long năm 2014


0

Để xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long, PGD thị xã đã đưa ra phương án là đầu mỗi tháng sẽ khuyên góp một số tiền và gửi tiết kiệm số tiền đó vào ngân hàng. Chương trình khuyên góp bắt đầu từ tháng 6/2014 đến tháng 9/2014. Cụ thể như sau:

 - Đầu tháng 6 khuyên góp được: 3 520 000 đồng.

 - Đầu tháng 7 khuyên góp được: 4 620 000 đồng.

 - Đầu tháng 8 khuyên góp được: 4 500 000 đồng.

 - Đầu tháng 9 khuyên góp được: 3 620 000 đồng.

Hỏi đến cuối tháng 12/2014 thì quỹ khuyến học của PGD thị xã Bình Long sẽ có tất cả bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. Biết rằng lãi suất của ngân hàng là 0,55%/tháng (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

11 trả lời:

2

Bài này thuộc cả hai dạng gửi lãi kép và gửi hàng tháng nhưng khác giai đoạn, vì vậy ta phải làm theo từng bước chứ không sử dụng công thức tổng quát được.

   Đầu tháng 6 gửi vào: 3520000 (đồng)

   Đầu tháng 7 có được: $3520000.(1+0,0055)+4620000=8159360$ (đồng)

   Đầu tháng 8 có được: $8159360.(1+0,0055)+4500000 \approx 12704236$ (đồng)

   Đầu tháng 9 có được: $12704236.(1+0,0055)+3620000 \approx 16394110$ (đồng)

Từ đầu tháng 10 đến cuối tháng 12 có 4 giai đoạn

   Vậy đến cuối tháng 12 quỹ khuyến học sẽ có tất cả: $16394110.(1+0,0055)^4 \approx 16757767$ (đồng)

          Đáp số: 16757767 đồng.

#1: ngày 26/07/2016
Nguyễn Phước Thịnh
607

Thêm bình luận

1

crying

#2: ngày 26/07/2016
nguyễn thị hồng thắm
1

Thêm bình luận

1

16757767 

#3: ngày 27/07/2016
Ban Quản Trị
470

Thêm bình luận

1

nguyễn thị hồng thắm: 17:31 26/07/2016

Để xây dựng quỹ khuyến học thị xã Bình Long, PGD thị xã đã đưa ra phương án là đầu mỗi tháng sẽ khuyên góp một số tiền và gửi tiết kiệm số tiền đó vào ngân hàng. Chương trình khuyên góp bắt đầu từ tháng 6/2014 đến tháng 9/2014. Cụ thể như sau:

 - Đầu tháng 6 khuyên góp được: 3 520 000 đồng.

 - Đầu tháng 7 khuyên góp được: 4 620 000 đồng.

 - Đầu tháng 8 khuyên góp được: 4 500 000 đồng.

 - Đầu tháng 9 khuyên góp được: 3 620 000 đồng.

Hỏi đến cuối tháng 12/2014 thì quỹ khuyến học của PGD thị xã Bình Long sẽ có tất cả bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi. Biết rằng lãi suất của ngân hàng là 0,55%/tháng (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).

16757767 bạn nhé

#4: ngày 11/09/2016
Truong Viet Son
31

Thêm bình luận