1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Toán lãi suất, toán đố, thống kê
  3. Toán lãi suất

Gửi vào ngân hàng một số tiền là 10 000 000 đồng với lãi suất 0,8% một tháng


0

a) Một người gửi vào ngân hàng một số tiền là 10 000 000 đồng với lãi suất 0,8% một tháng. Biết rằng người đó không rút tiền sau 24 tháng. Hỏi người đó nhận được bao nhiêu tiền cả gốc lẫn lãi sau 24 tháng ?

b)Một người muốn có 10 000 000 đồng sau 24 tháng thì gửi vào ngân hàng mỗi tháng bao nhiêu với lãi suất 0,8% một tháng ?

(Chú ý: Nhập toàn bộ kết quả trên màn hình ; nhập kết quả câu a và câu b cách nhau bằng dấu chấm phẩy. Ví Dụ: 19,564;20,2135)

Giúp mk nhớ có cách giả chi tiết

10 trả lời:

1

a) Dùng công thức: $A = a{(1 + r)^n}$

Trong đó: A là số tiền cả gốc lẫn lãi sau n tháng

              a là số tiền gửi ban đầu

               r là lãi suất

              n là số tháng gửi

Thay số với a = 10 000 000 ; r = 0,8% ; n = 24 ta được: $A = a{(1 + r)^n} = 10000000{(1 + 0.8\% )^{24}} = 12107452,41$ (đồng)

b) Dùng công thức: $A = \dfrac{{a(1 + r)}}{r} \cdot \left[ {{{(1 + r)}^n} - 1} \right] \Rightarrow a = \dfrac{{A.r}}{{(1 + r) \cdot \left[ {{{(1 + r)}^n} - 1} \right]}}$ 

Trong đó:

A là số tiền có được cả gốc lẫn lãi sau n tháng gửi

a là số tiền gửi vào hàng tháng

r là lãi suất hàng tháng

n là số tháng gửi

Thay số: A = 10 000 000 ; r = 0,8% ; n = 24 ta được:

$a = \dfrac{{A.r}}{{(1 + r) \cdot \left[ {{{(1 + r)}^n} - 1} \right]}} = \dfrac{{10000000x0.8\% }}{{(1 + 0.8\% )\left[ {{{(1 + 0.8\% )}^{24}} - 1} \right]}} = 376592,5106$ (đồng)

#1: ngày 13/03/2017
Phạm Văn Việt
17

Thêm bình luận

1

Nhanh lên các bn ơi

#2: ngày 12/03/2017
Trần Tấn Phúc
255

Thêm bình luận

1

MK đang rất gấp nhé!!!

#3: ngày 12/03/2017
Trần Tấn Phúc
255

Thêm bình luận

1

Ai có cách giải vào lúc 17:25 sẽ đc nhận ht

 

#4: ngày 12/03/2017
Trần Tấn Phúc
255

Thêm bình luận