1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm a; b sao cho a+b = ab = a:b


0

Tìm 2 số hữu tỉ a và b, sao cho a+b = ab = a:b

Hoàng Thắng
-1
8 trả lời:

1

@Người dùng ẩn 552547: 18:47 01/06/2016

Tìm 2 số hữu tỉ a và b, sao cho a+b=ab=a:b

Từ a+b = ab => a = ab-b = b(a-1) => a:b = a-1 ( do b khác 0 )

Mặt khác, theo đề bài, a:b = a+b

Suy ra a-1 = a+b => b = -1

Thay b = -1 vào a+b = ab được a-1 = -a => 2a = 1 => a = 1/2

Vậy a = 1/2 và b = -1

#1: ngày 01/06/2016
Fuck You Best
123

Thêm bình luận

1

Ta có: a/b = ab => ab/b^2 = ab => b^2 = 1 => b = 1 hoặc -1 
Với b = 1, a + b = a.b => a + 1 = a (vô lí) 
Với b = - 1, a + b = ab => a -1 = -a => 2a = 1 => a = 1/2 (thỏa Đk) 
Vậy cặp số hữu tỉ cần tìm là 1/2 và -1

#2: ngày 02/06/2016
Ban Quản Trị
470

Thêm bình luận

1

chứng minh 1.3.5.7...1997+2.4.6.8...1998 chia hết cho 1999

#3: ngày 04/02/2017
NGuyễn Phương Mai
1

Thêm bình luận

1

Giải hộ mk bài này vs: 

Tìm x, y thuộc Z sao cho x/6 - 2/y = 1/30

#4: ngày 19/03/2017
Nguyễn Khải Quỳnh
1

Thêm bình luận