1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hàm số đồ thi, Các chuyên đề khác

Parabol y = ax^2 +bx+c đi qua điểm A (1;2) và có đỉnh I(2;1)


1

2

Xác định các hệ số a,b,c biết parabol y = ax^2 +bx+c đi qua điểm A (1;2) và có đỉnh I(2;1)

3
2 trả lời:

3
bài này mk nghỉ cách làm của quân là đúng rùi đó
#1: ngày 24/10/2017
37

Thêm bình luận

3

Do parabol y = ax2 + bx + c đi qua đỉnh là I(6;-12). Ta có -b/2a = 6=> b = -12a (1) 
Ta lại có -(b^2-4ac)/4a = -12=> b^2-4ac = 48a (2). Mặt khác do parabol y = ax2 + bx + c đi qua điểm A(8;0) nên có 64a + 8b + c = 0 (3). Bạn thế (1);(3) vào (2) ta có phương trình tích a(a - 3) = 0 
=> a = 3 thay vào (1) => b = -36 thay vào (3) = > c = 96 

Nhớ cảm ơn nghe bạn! Minh giải khá chu đáo đó.
 
 
#2: ngày 03/07/2016
471

Thêm bình luận