1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Hình học phẳng
  3. Hình học khác

Khái niệm đường trung tuyến là gì?


1

2

Đường trung tuyến là gì ?????????????????????????

3 trả lời:

1

Trong hình học phẳng, đường trung tuyến của một tam giác là đường thẳng nối một đỉnh của tam giác với trung điểm của cạnh đối diện đỉnh đó. 

Mọi tam giác đều có ba đường trung tuyến và ba đường trung tuyến này cắt nhau tại một điểm trong tam giác (gọi là trọng tâm của tam giác). Trọng tâm cách đỉnh tam giác một khoảng bằng 2/3 và cách cạnh đối diện đỉnh đó 1/3. Trong mặt phẳng, mọi đường thẳng đi qua trọng tâm của tam giác đều chia tam giác thành hai tam giác có diện tích bằng nhau 

Tam giác cân thì đường trung tuyến ứng nối đỉnh cân với cạnh đáy cũng là đường phân giác và đường cao. 

Tam giác vuông thì đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng một nửa cạnh huyền.

#1: ngày 15/08/2016
471

Thêm bình luận

1

Khái niệm đường trung tuyến của tam giác:

Đường trung tuyến của một tam giác là một đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác tới trung điểm của cạnh đối diện.

Đặc điểm đường trung tuyến của tam giác:

  • Đường trung tuyến đi qua trung điểm của cạnh đối diện.
  • Mỗi tam giác đều có ba trung tuyến: mỗi trung tuyến đều chạy từ mỗi đỉnh của tam giác tới các cạnh đối diện.
  • Đối với tam giác cân và tam giác đều, mỗi cạnh trung tuyến của tam giác chia đôi chia đôi các góc ở đỉnh với hai cạnh kề có chiều dài bằng nhau.
  • Mỗi một trung tuyến chia diện tích của tam giác thành hai phần bằng nhau. Ba trung tuyến chia tam giác thành sáu tam giác nhỏ với diện tích bằng nhau.
  • Trong tam giác vuông đường trung tuyến ứng với cạnh huyền bằng $\dfrac{1}{2}$ cạnh huyền
#2: ngày 15/08/2016
199

Thêm bình luận

2

@Người dùng ẩn 342630: 14:25 15/08/2016

Đường trung tuyến là gì ?????????????????????????

Trong hình họctrung tuyến của một tam giác là một đoạn thẳng nối từ đỉnh của tam giác tới trung điểm của cạnh đối diện. Mỗi tam giác đều có ba trung tuyến: mỗi trung tuyến đều chạy từ mỗi đỉnh của tam giác tới các cạnh đối diện. Đối với tam giác cân và tam giác đều, mỗi cạnh trung tuyến của tam giác chia đôi các góc ở đỉnh với hai cạnh kề có chiều dài bằng nhau.

#3: ngày 15/08/2016
123

Thêm bình luận