1. ko nên sử dụng máy tính nhiều
  2. Danh sách bài đăng