1. Casio fx580VN X
  2. Chương trình hỗ trợ
Cảm ơn 2 Theo dõi 4 Sao chép

Ngoài ra bản có thể sử dụng calculator fx991EX, ứng dụng gồm những tính năng thông dụng giống máy tính fx580VN nhất.

Đây là ứng dụng về máy tính casio đầu tiên trên kho ứng dụng của Android được LisyThien cá nhân hóa sản phẩm giả lập này.

Đối với những máy tính bàn PC, máy tính bản hay Laptop thì bạn download chương trình ClassWiz Emulator Subscription for fx-580CN X