1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thi giao lưu máy tính khoa học 2018
Phạm Phương Linh
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11
1
2/11185
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1/1161
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tìm

Phòng 138

Câu 1:

Tính chính xác tổng các phân số có mẫu số là 99, lớn hơn hoặc bằng $\dfrac{1}{{54}}$ và bé hơn hoặc bằng 21.

Câu 2:

Tìm chữ số thập phân thứ 2014 sau dấu phẩy trong phép chia: 1 chia cho 49

Câu 3:

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: $\left[ {\sqrt 1 } \right] + \left[ {\sqrt 2 } \right] + \left[ {\sqrt 3 } \right] + \left[ {\sqrt 4 } \right] + ... + \left[ {\sqrt {212086} } \right]$

Câu 4:

Cho dãy số: ${U_n} = {\left( {2 + \sqrt 4 } \right)^n} + {\left( {2 - \sqrt 4 } \right)^n}$ với n = 0, 1, 2, 3…

Tính giá trị của A = U6 + U7 + U8 + U9

Câu 5:

Cho U0 = 9, U1 = 16 và Un-1 = 2Un + Un+1 với n = 1, 2, 3…

Tính giá trị của U10

Câu 6:

Xác định gần đúng các hệ số a, b, c của đa thức $P\left( x \right) = a{x^3} + b{x^2} + cx + 2086$ để $P\left( x \right)$ chia cho $\left( {x - 61} \right)$ có số dư là 1, chia cho $\left( {x + 3} \right)$ có số dư là 2 và chia cho $\left( {x - 17} \right)$ có số dư là 5. (Hệ số làm tròn 3 chữ số ở phần thập phân).

Viết các hệ số a, b, c ngăn cách nhau bởi dấu “;”

Câu 7:

Thầy Phương gửi hàng tháng vào ngân hàng một số tiền là 2,17 triệu đồng. Sau tám năm số tiền lãi thầy Phương có được là 84,4 triệu đồng. Vậy lãi suất theo tháng của ngân hàng là bao nhiêu? (Làm tròn đến 5 chữ số ở phần thập phân)

Lưu ý: Gửi hàng tháng là gửi cuối mỗi tháng.

Định dạng lãi suất: Đầu tiên làm tròn lãi suất rồi đưa về phần trăm. Ví dụ i = 0,025325635 làm tròn 4 chữ số thành 0,0253 => 2,53%

Câu 8:
Tìm ước chung lớn nhất của 1226 và 2236
Câu 9:
Tìm ba chữ số tận cùng của: ${2^1} + {2^2} + {2^3} + {2^4} + ... + {2^{2715}}$.
Câu 10:

Số ${300^{300}}$ khi viết trong hệ thập phân có bao nhiêu chữ số?

Câu 11:

Rút gọn phân số $\dfrac{{17784}}{{194350}}$ về phân số tối giản.