1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thách đấu toán Phạm Phương Linh
Phạm Phương Linh
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11
1
0/110
1
1
1
1
1
5
1
5
1
5
1
1
5
1
1
1
5
2
0/110
1
1
1
1
1
1
5
1
5
1
1
1
1
1
5

Tìm

Phòng 732

Câu 1:

Tìm số dư khi chia 12336719033344 chia cho 603

Câu 2:

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: $\left[ {\sqrt 2 } \right] + \left[ {\sqrt 4 } \right] + \left[ {\sqrt 6 } \right] + \left[ {\sqrt 8 } \right] + ... + \left[ {\sqrt {2918} } \right]$ 

Câu 3:

Biết: $\dfrac{{20082009}}{{241}} = a + \dfrac{1}{{b + \dfrac{1}{{c + \dfrac{1}{{d + \dfrac{1}{{e + \dfrac{1}{{f + \dfrac{1}{g}}}}}}}}}}}$. Tìm a, b, c, d, e, f, g.

(Viết các số liên tiếp nhau theo thứ tự a, b, c, d, e, f, g, các số ngăn cách nhau bởi dấu “;”)

Câu 4:

Tính gần đúng giá trị biểu thức, làm tròn tới 4 chữ số thập phân: $D = \sqrt[3]{{200 + 125\sqrt[3]{2} + \dfrac{{55}}{{1 + \sqrt[3]{2}}}}} + \sqrt[3]{{\dfrac{{18}}{{1 + \sqrt[3]{2}}} - 6\sqrt[3]{2}}}$

Câu 5:

Tìm phân số bằng số thập phân vô hạn tuần hoàn 7,(2015)

Câu 6:

Tính giá trị của x trong biểu thức sau: $\dfrac{{15,2\,\,.\,\,0,25\,\, - \,\,48,51\,\,:\,\,14,7}}{x} = \dfrac{{\left( {\dfrac{{13}}{{44}} - \dfrac{2}{{11}} - \dfrac{5}{{66}}:2\dfrac{1}{2}} \right).1\dfrac{1}{5}}}{{3,2\,\, + \,\,0,8\,\,.\,\,\left( {5\dfrac{1}{2} - 3,25} \right)}}$

Câu 7:

Tìm ba chữ số tận cùng của số  ${{2016}^{2004}} + {2024^{2016}}$  

Câu 8:

Tính và viết kết quả dưới dạng phân số $C = 408,610086 \div 0,405015 + 82389,071 \div 81,003$  

Câu 9:

Tìm 16,2% của số $\dfrac{{\sqrt[6]{{1,815}}.2,{{732}^5}}}{{\sqrt[7]{{4,{{621}^4}}}}}$  

(Làm tròn kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân)

Câu 10:

Nguyên cho biết 11 ngày có thể là ngày sinh nhật của mình là:

  • 30/4 (A)
  • 10/5 (B) - 15/5 (C) - 19/5 (D)
  • 17/6 (E) - 18/6 (F)
  • 14/10 (G) - 10/10 (H)
  • 14/11 (I) - 15/11 (K) - 17/11 (L)

Sau đó Nguyên nói cho Thành và Thảo tháng sinh và ngày sinh tương ứng (Thành biết tháng còn Thảo biết ngày).

- Thành nói: Tôi không biết ngày sinh nhật của Nguyên nhưng tôi biết là Thảo cũng không biết.

- Thảo nói: Ban đầu tôi không biết ngày sinh nhật của Nguyên, nhưng bây giờ thì tôi biết rồi.

- Thành nói: Thế bây giờ tôi cũng biết ngày sinh của Nguyên.

Hỏi ngày sinh nhật của Nguyên là ngày nào?

(Nộp các chữ “A”, “B” hoặc “C”… tương ứng với ngày chọn)

Câu 11:
Tìm ba chữ số tận cùng của: ${8^{237}}$