1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thi giao lưu casio với Hà Nội - năm 2018
Phạm Phương Linh
Trận trước
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11
1
0/110
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0/110
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3

Tìm

Phòng 936

Câu 1:
Tính khoảng cách giữa 2 đỉnh không liên tiếp của một ngôi sao đều nội tiếp đường tròn bán kính bằng 20,15 (cm). Làm tròn đến hai chữ số ở phần thập phân.
Câu 2:

Một người bán quần áo như sau: cái quần bán với giá 200 000 đồng, trong đó số tiền lãi là 49 000. Cái áo bán với giá 150 000 đồng, biết tỉ lệ tiền vốn của cái quần so với áo là 3/2. Hỏi tiền lãi của một bộ quần áo là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến 1 chữ số ở phần thập phân)

Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông góc tại A, đường cao AH, đường phân giác trong AD (H, D thuộc BC). Biết rằng AH = $3\sqrt {612} $, HC – HB = 168. Tính AD (Làm tròn kết quả với 4 chữ số ở phần thập phân) 

Câu 4:
Tìm số dư của phép chia sau: ${7^{15}} \div 2066$.
Câu 5:

Tháp tam giác là hình tam giác đều lớn cấu thành từ nhiều tam giác với nhiều tầng. Hỏi tháp tam giác với độ cao là 347 có bao nhiêu hình lục giác đều. Ví dụ:

  • Tháp tam giác độ cao là 2 có 0 hình lục giác đều.
  • Tháp tam giác độ cao là 3 có 1 hình lục giác đều.

Tháp tam giác

Hình minh họa tháp tam giác có độ cao là 4

Câu 6:

Tính giá trị của biểu thức: 1.2.3.4 - 2.3.4.5 + 3.4.5.6 - 4.5.6.7 + … + 2195.2196.2197.2198

Câu 7:

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: $\left[ {\sqrt 2 } \right] + \left[ {\sqrt 4 } \right] + \left[ {\sqrt 6 } \right] + \left[ {\sqrt 8 } \right] + ... + \left[ {\sqrt {2278} } \right]$ 

Câu 8:

Tính gần đúng giá trị biểu thức, làm tròn tới 4 chữ số thập phân: $D = \sqrt[3]{{200 + 121\sqrt[3]{2} + \dfrac{{57}}{{1 + \sqrt[3]{2}}}}} + \sqrt[3]{{\dfrac{{18}}{{1 + \sqrt[3]{2}}} - 2\sqrt[3]{2}}}$

Câu 9:

Tính giá trị của biểu thức: $C = 2,1\left( {01} \right) + 2,1\left( {02} \right) + 2,1\left( {03} \right) + 2,1\left( {04} \right) + ... + 2,1\left( {99} \right)$ (Biểu diễn kết quả dưới dạng phân số)

Câu 10:

Tìm số dư trong phép chia ${32^{2015}}$ cho 401.

Câu 11:

Cho 2049 đường thẳng đồng quy tại một điểm, biết rằng không có đường thẳng nào đôi một trùng nhau. Hỏi có bao nhiêu góc bé hơn 180 độ được tạo thành?