1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Giải đấu toán casio với Hà Nội - năm 2018
Phạm Phương Linh
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11
1
0/110
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0/110
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tìm

Phòng 606

Câu 1:

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: $\left[ {\sqrt {6561} } \right] + \left[ {\sqrt {6562} } \right] + \left[ {\sqrt {6563} } \right] + \left[ {\sqrt {6564} } \right] + ... + \left[ {\sqrt {1212085} } \right]$ 

Câu 2:

Cho hình sao đều 5 cánh ABCDE, các cạnh giao nhau tại A’, B’, C’, D’, E’. Đường tròn ngoại tiếp hình sao ABCDE có bán kính OA = R = 12. Tính tổng: AC + AB’ + AA’ + A’B’ (Làm tròn kết quả đến 4 chữ số ở phần thập phân) 

 

Câu 3:

Cho 3 số A = 7163904; B = 1105951; C = 38743. Tìm bội chung nhỏ nhất của 3 số A, B và C.

Câu 4:

Tính phần nguyên của thương: 24587565758493847584938475855586958 và 22015

Câu 5:

Cho số c = 1.2.3.4…22 (tích 22 số tự nhiên liên tiếp bắt đầu từ 1). Tìm ước số lớn nhất của c biết số này là lập phương của một số tự nhiên.

Câu 6:
Tìm bốn chữ số tận cùng của: ${3^{2014}} + {4^{2014}} + {5^{2014}}$
Câu 7:

Tính giá trị lũy thừa sau: $E = 8^{35}$

Câu 8:

Dự tính rằng: Nếu thầy Dương gửi hàng tháng vào ngân hàng số tiền là A đồng. Sau một năm thầy Dương có được số tiền lãi là 13,4 triệu đồng. Hỏi nếu theo dự tính sau 5 năm thầy Dương sẽ có bao nhiêu tiền lãi (Làm tròn đến hàng trăm). Biết rằng lãi suất cảu ngân hàng là 0,56%/tháng.

Lưu ý: Gửi hàng tháng là gửi cuối mỗi tháng.

Câu 9:

Gọi [x] là phần nguyên của số thực x. Tính giá trị của biểu thức: $\left[ {\sqrt 1 } \right] + \left[ {\sqrt 2 } \right] + \left[ {\sqrt 3 } \right] + \left[ {\sqrt 4 } \right] + ... + \left[ {\sqrt {1212015} } \right]$

Câu 10:
Tìm ba chữ số thập phân thứ 2013, 2014, 2015 của $\dfrac{{100}}{{109}}$ (Nộp kết quả 3 chữ số theo thứ tự viết liên tiếp, ví dụ: 123)
Câu 11:

Tính giá trị của biểu thức: 1.3 + 3.5 + 5.7 + 7.9 + … + 2915.2917