1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đấu toán máy tính cùng Hà Nội 2018
Phạm Phương Linh
Trận trước
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11
1
1/11290
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0/110
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tìm

Phòng 581

Câu 1:

Cho tổng $M = {(15 + 5\sqrt 2 )^{18}} + {(15 - 5\sqrt 2 )^{18}}$. Viết kết quả đúng của M.

Câu 2:

Tìm số dư trong phép chia  ${197334^{2014}}$  cho 793.

Câu 3:

Có bao nhiêu phân số có mẫu số là 54405 lớn hơn $\dfrac{1}{31}$ và bé hơn hoặc bằng $\dfrac{1}{5}$

Câu 4:

Tính gần đúng giá trị của biểu thức đến 4 chữ số ở phần thập phân: $\sqrt[3]{{2015}} - \sqrt[3]{{2 + \sqrt 5 }}$

Hướng dẫn: Dùng dấu phẩy "," hoặc “.” để phân cách phần nguyên và phần thập phân. Làm tròn kết quả đến 4 chữ số thập phân theo nguyên tắc quá bán.

Câu 5:

Tìm số dư của phép chia sau: ${1^{2012}} + {2^{2012}} + {3^{2012}} + {4^{2012}} + ... + {2012^{2012}}$ chia cho 19.

Câu 6:

Tìm số nguyên dương n thỏa mãn $\left( {1 - \dfrac{1}{{{2^2}}}} \right)\left( {1 - \dfrac{1}{{{3^2}}}} \right)...\left( {1 - \dfrac{1}{{{n^2}}}} \right) = \dfrac{{2097}}{{4192}}$.

Câu 7:

Tính số tiền hàng tháng cô Dung gửi vào ngân hàng. Biết rằng với lãi suất ngân hàng là 0,59%/tháng thì sau tám năm số tiền lãi cô Dung có là 60,7 triệu đồng. (Làm tròn đến 500 đồng)

Lưu ý: Gửi hàng tháng là gửi cuối mỗi tháng.

Câu 8:
Tìm ước nguyên tố lớn nhất có hai chữ số của: ${2^{30}} - 1$
Câu 9:

Tìm số dư của phép chia 2016101 + 202161 + 203166 cho 557.

Câu 10:

Một người đi một quãng đường AB từ lúc $2h52'38''$ đến lúc $6h47'24''$ hỏi người đó đi $\dfrac{1}{{3}}$ quãng đường thì hết bao lâu? (Làm tròn kết quả đến giây)

Câu 11:

Tính giá trị biể thức sau: $15 \div 4\dfrac{5}{7} \times \left( {4\dfrac{3}{4} + 3\dfrac{2}{{11}} \div 2\dfrac{3}{{121}}} \right)$.