1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Thi đấu toán Trường THCS Lê Quý Đôn 2018
Phạm Phương Linh
#HìnhHọ và tênĐiểmCSPB1B2B3B4B5B6B7B8B9B10B11
1
0/110
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
0/110
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Tìm

Phòng 766

Câu 1:
Tính giá trị của biểu thức: ${1^3} + {2^3} + {3^3} + {4^3} + ... + {2038^3}$
Câu 2:

Tính giá trị của biểu thức A = 0,(01) + 0,(02) + 0,(03) + 0,(04) + … + 0,(61)

Câu 3:

Tìm phần dư khi chia đa thức $B\left( x \right) = {x^3} + 2019x + 2016$ cho $\left( {x - 2.2015} \right)$

Câu 4:

Tính giá trị của biểu thức: -101.102.103 + 102.103.104 - 103.104.105 + 104.105.106 - … - 2825.2826.2827

Câu 5:

Dự tính rằng: Nếu cô Vân gửi hàng tháng vào ngân hàng số tiền là A đồng. Sau hai năm cô Vân sẽ có 38,1 triệu đồng (Biết rằng lãi suất của ngân hàng là 0,64%/tháng). Hỏi nếu theo dự tính sau bảy năm thì cô Vân có bao nhiều tiền cả gốc lẫn lãi (Làm tròn đến hàng chục).

Lưu ý: Gửi hàng tháng là gửi vào cuối mỗi tháng

Câu 6:

Tính lũy thừa sau: $F = {123456788123456784^2}$

Câu 7:

Rút gọn phân số $\dfrac{{15363460}}{{1274432250}}$ về phân số tối giản. 

Câu 8:

Tính giá trị của x trong biểu thức sau: $\dfrac{{15,2\,\,.\,\,0,25\,\, - \,\,48,51\,\,:\,\,14,7}}{x} = \dfrac{{\left( {\dfrac{{13}}{{44}} - \dfrac{2}{{11}} - \dfrac{5}{{66}}:2\dfrac{1}{2}} \right).1\dfrac{1}{5}}}{{3,2\,\, + \,\,0,8\,\,.\,\,\left( {5\dfrac{1}{2} - 3,25} \right)}}$

Câu 9:

Tính phần nguyên của thương: 24587534758493847584938475211586958 và 22015

Câu 10:

Cho ${U_0} = 1;{U_1} = 2$ và ${U_{n - 1}} = 3{U_n} - {U_{n + 1}}$ với $n = 1,2,3,4...$. Tính giá trị của: ${U_5} + {U_3} + {U_{16}} + {U_{17}}$ 

Câu 11:

Tìm một số biết 5% của số đó là: $\dfrac{{\sqrt[6]{{1,819}} \times 2,{{731}^5}}}{{\sqrt[7]{{4,{{621}^4}}}}}$ (Làm tròn kết quả đến 5 chữ số ở phần thập phân)