1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Danh sách phòng đấu
Tìm
Tên cuộc đấuKiểu đấuTrạng thái
Thi đấu casio cùng Hải Phòng 2023 Giải nhanhKết thúc
Giao đấu Hải Phòng 2023 (*)Giải nhanhKết thúc
Thi đấu casio cùng với máy tính bỏ túi 2023 (*)Giải nhanhKết thúc
Thi giao lưu toán casio cùng máy tính cầm tay - năm 2023 (*)Giải nhanhKết thúc
Đấu toán máy tính máy tính khoa học (*)Giải nhanhKết thúc
Giải đấu toán casio máy tính khoa học - năm 2023 (*)Chiếm trậnKết thúc
Thi giao lưu toán casio với máy tính bỏ túi - năm 2023 (*)Giải nhanhKết thúc
Đấu toán máy tính cùng với máy tính khoa học (*)Giải nhanhKết thúc
Thi đấu casio máy tính bỏ túi - năm 2023 (*)Giải nhanhKết thúc
Đấu toán toán casio máy tính cầm tay 2023 (*)Giải nhanhKết thúc