1. Nguyễn Phương Thanh Ngân
lớp 6
các bài toán lớp 6

Bởi Nguyễn Phương Thanh Ngân
Đăng ngày 30/05/2018
lớp 7 (3)
các bài toán lớp 7
cm x^5 có chữ số tận cùng là x
Bởi Nguyễn Phương Thanh Ngân
Đăng ngày 11/10/2018
lớp 8 (10)
các bài toán lớp 8
phân tích đa thức ra thừa số nguyên tố
Bởi Nguyễn Phương Thanh Ngân
Đăng ngày 11/10/2018
lớp 9 (2)
các bài toán lớp 9
giải PT nghiệm chính xác
Bởi Nguyễn Phương Thanh Ngân
Đăng ngày 11/10/2018