1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
Tính tích, lũy thừa (65)
Các phương pháp tính giá trị của tích, lũy thừa bằng máy tính bỏ túi Casio
Tính giá trị của M = 2222255555.2222266666
Bởi Quản Lý
Đăng ngày 11/10/2018
Biểu thức chứa biến (24)
Tính toán biểu thức có chứa các biến bằng máy tính bỏ túi Casio
Tính B=a^4 + b^4 + c^4 biết a + b + c = 0 và a^2 + b^2 + c^2 = 14
Bởi Phan Văn Hiếu
Đăng ngày 17/10/2018
Tổng dãy hữu hạn (110)
Các dãy có quy luật cùng số mủ, phân thức bằng cách khử liên tiếp, tích dãy các số...
Tính A=1^2-2^2+3^2-...+99^2-100^2
Bởi Mai Thành Đạt
Đăng ngày 11/10/2018