1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
Phép chia (41)
Phương pháp tìm chu kỳ của số thập phân vô hạn tuần hoàn bằng máy tính Casio...
Tìm số dư của 176594^27 chia cho 293
Bởi Giải Toán Casio
Đăng ngày 11/10/2018
Số thập phân - phân số (39)
Biểu diễn số thập phân vô hạn tuần hoàn, đổi qua lại số thập phân và phân số...
Tính kết quả C = 404,610086÷0,405015+82380,071÷81,003
Bởi Nguyễn Phước Thịnh
Đăng ngày 17/10/2018
Liên phân số (6)
Phương pháp biểu diễn liên phân số, chuyển đổi liên phân số thành số hữu tỉ, vô tỉ...
Lập quy trình ấn phím tính chính xác giá trị liên phân số
Bởi Nguyễn Phước Thịnh
Đăng ngày 11/10/2018