1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Phép chia, biểu diễn các số thực
Tính giá trị của liên phân số bằng 3/676/1307
Tìm a và b thuộc số tự nhiên thỏa mãn:$1 + \dfrac{{10}}{{3 + \dfrac{5}{{5 + \dfrac{1}{{{\rm{a + }}\dfrac{{\rm{1}}}{{\rm{b}}}}}}}}} = 3\dfrac{{676}}{{1307}}$

Tìm x ở mẫu dưới cùng của liên phân số
Cho liên phân số sau $\dfrac{{20}}{{2 + \dfrac{1}{{3 + \dfrac{1}{{4 + \dfrac{1}{x}}}}}}} = \dfrac{{2003}}{{2 + \dfrac{3}{{4 + \dfrac{5}{{6 + \dfrac{7}{8}}}}}}}$ Tìm x và viết kết quả dưới dạng phân số

Tìm giá trị của A, B trong liên phân số = 2751/1243
Cho em hỏi các bài tóan sau Bằng MTCT 570 VNPlus Tìm các số tự nhiên A, B biết:$\dfrac{{2751}}{{1243}} = 2 + \dfrac{1}{{5 + \dfrac{1}{{3 + \dfrac{1}{{2 + \dfrac{1}{{A + \dfrac{1}{B}}}}}}}}}$ Em Cần bài gấp vào hôm nay, các anh chỉ giùm

Tìm B và ghi kết quả dưới dạng phân số tối giản
Tìm B và ghi kết quả dưới dạng phân số tối giản : $B = \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{{3 + \dfrac{8}{3}}}}}}}}}}}$ Bài khó đấy nhé!

Lập quy trình ấn phím tính chính xác giá trị liên phân số
Lập quy trình ấn phím tính chính xác giá trị biểu thức: $A=1+\dfrac{1}{3+\dfrac{2}{4+\dfrac{6}{7+\dfrac{2}{2+\dfrac{1}{9+\dfrac{4}{3+\dfrac{3}{1+\dfrac{1}{3+\dfrac{2}{5}}}}}}}}}$

Tìm các số a, b thỏa mãn đẳng thức liên phân số = 7463/307
Tìm các số tự nhiên a, b biết rằng: $\dfrac{{7463}}{{307}} = 24 + \dfrac{1}{{3 + \dfrac{1}{{4 + \dfrac{1}{{a + \dfrac{1}{b}}}}}}}$