1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
Công thức tổng quát (32)
Công thức tổng quát là biểu diễn giá trị của dãy tại vị trí n theo biến n và số đầu tiên của dãy.
Công thức tính tổng 1.2.3 + 2.3.5 + ... + n(n+1)(2n+1)
Bởi Thành viên 49669
Đăng ngày 11/10/2018
Công thức truy hồi (21)
Công thức truy hồi là biểu diễn giá trị của dãy tại vị trí n theo giá trị của các phần tử trước đó
Công thức tổng quát 1/1 + 3/2 + 6/3 + 10/4 + ..... + 2027091/2013
Bởi Người ẩn danh
Đăng ngày 19/10/2018
Dãy số tường minh (36)
Dãy tường minh gồm các số được viết tường minh có thể có một hoặc nhiều quy luật tạo thành
Tính tổng s = s1 + s2 + s3 + s4 + ... + s100
Bởi Lê Văn Tèo
Đăng ngày 11/10/2018