1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
Bài toán tính tổng (1); (2; 3); (4; 5; 6); (7; 8; 9; 10); ....
Xin được chia sẻvới các bạn bài toán sau để bổ sung thêm vào kho tàng kinh nghiệm giải Toán của mình: Bài toán: Ta chia tập hợp các số tự nhiên thành các nhóm: (1); (2; 3); (4; 5; 6); (7; 8; 9; 10); .... Trong nhóm thứ n gồm n số hạng và gọiSnlà tổng các

Tìm chữ số tận cùng 39^1 + 39^2 + 39^3 + ... + 39^2015
Tìm 3 chữ số tận cùngcủa ${39^1} + {39^2} + {39^3} + {39^4} + ... + {39^{2015}}$

Tính 1.2.3.4 - 2.3.4.5 + 3.4.5.6 - … + 2135.2136.2137.2138
Tính giá trị của biểu thức: 1.2.3.4 - 2.3.4.5 + 3.4.5.6 - 4.5.6.7 + … + 2135.2136.2137.2138

Tìm công thức tổng quát của dãy số trong toán casio
Tìm công thức tổng quát của dãy số Un= Un-1+ 3n2+ 5 Đây là một dạng toán về dãy số trong toán casio, thầy/cô và các bạn nào biết làm hướng dẫn mình với!

Công thức 1^2 + 2^2 + 3^2 +...+ n^2
Ai biết công thức tính tổng dãy1^2 + 2^2 + 3^2 +...+ n^2 ko?

Dãy số Un =1/1.3.5 + 1/3.5.7 + 1/5.7.9 + ... + 1/(2n-1)(2n+1)(2n+3)
Cho dãy số a)Lập quy trình ấn phím để tính số hạng tổng quátun b)Tính đúng giá trị u50 , u60. c)Tính đúng u1002 (biểu diễndưới dạng phân số)

Tính tổng S = 2014+2014/(1+2)+2014/(1+2+3)+2014/(1+2+3+4)
Tính tổng 2014+2014/(1+2)+2014/(1+2+3)+2014/(1+2+3+4)+...+2014/(1+2+3+...+10000)(kết quả viết dưới dạng phân số)

Chứng minh 1/4 + 1/16 + 1/36 + 1/100 + ... + 1/10000 bé hơn 1/2
Chứng minh rằng: \(\dfrac{1}{4}\)+\(\dfrac{1}{16}\)+\(\dfrac{1}{36}\)+\(\dfrac{1}{64}\)+\(\dfrac{1}{100}\)+...+\(\dfrac{1}{10000}\)<\(\dfrac{1}{2}\)
Tính xích-ma 7+19+37+61+....+3003001+3009007
câu1: 7+19+37+61+....+3003001+3009007 câu 2 : 2+5+10+17+...+9802+10001

Tính tích dãy các hệ số của (1+x^2)^15
giả sử: T(x) =(1+x2)15= a0+a1.x+a2.x2+...+a19x29+a30x30 tình giá trịcủa biểu thức: H= - 2a1+22.a2-23.a3+ 24.a4- 25.a5+...+228.a28 - 229.a29 + 230.a30

Đếm khoảng cách khác nhau của Robot 4 nút điều khiển
Bạn Hoàn thiết kế được một chú Robot với 4 nút điều khiển khác nhau. Khi bấm lần lượt vào các nút thì chú Robot di chuyển lên phía trước lần lượt là 1 cm, 3 cm, 5 cm, 7 cm. Nếu thực hiện ấn 2054 lần bấm nút thì có bao nhiêu khoảng cách khác nhau mà chú