1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
Tìm x biết 1-3S = 2^x khi S = 1 - 2 + 2^2 - 2^3 + ... + 2^2013 - 2^2014
$Tìm$$x$ $biết$$1 - 3S = {2^x}$ $khi$$S = 1 - 2 + {2^2} - {2^3} + ... +{2^{2013}} + {2^{2014}}$

Đếm số cách bước lên bậc thang với 1 bước lên 1, 2 hoặc 3 bậc
Một người bước lên các bậc thang của một ngôi nhà. Có 3 cách bước: Một bước lên một bậc thang, một bước lên hai bậc thang, một bước lên ba bậc thang. Số cách người đóbước lên bậc thang thứ tư là bốn. Tính số cách người đó bước từ bậc thang thứ nhất đến