1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
Công thức tổng quát 1/1 + 3/2 + 6/3 + 10/4 + ..... + 2027091/2013
Tìm công thức tổng quát và tính tổngcủa dãy số cực khó sau: giúp mình đề khó đấy 1/1+ 3/2 + 6/3 + 10/4 + 15/5 + 21/6 + ..... + 2027091/2013

Dãy truy hồi có dạng khác nhau khi chẵn, lẻ
Cho dãy truy hồi có :${U_1} = 1;{U_2} = 2$ và được xác định bởi Nếu n chẵn :${U_{2n + 2}} = 3{U_{2n + 1}} + 5{U_{2n}} - 1$ Nếu n lẻ :${U_{2n + 1}} = 5{U_{2n}} + 3{U_{2n - 1}}$ Lập quy trình bấm phím liên tục và tính${U_{12}};{U_{13}}$

Tính tổng dãy 1094 số đầu tiên của dãy truy hổi dạng phân thức
Cho dãy số $S_{n}$ $=\dfrac{\sqrt{3}+S_{n-1}}{1-\sqrt{3}.S_{n-1}}$ Tính $S_{n}=S_{1}+S_{2}+S_{3}+...+S_{2094}$


Dãy số truy hồi S1 = 81, S2 = S1+225; S3 = S1+S2+625
Cho S1=81,S2=S1+225; S3= S1+S2+625, S4= S1+S2+S3+1521,.. Viết quy trình bấm phím tính Sn

Dãy Un-2 + Un-1 = Un ( n > 2) biết U2 = 1, U2018 = 201620172018
Cho dãy số (Un), biết:Un-2+Un-1=Un( n > 2) và U2= 1, U2018= 201620172018 Tính S = U1+ U2+ U3+ .... + U2016


Cho dãy số xn= -3xn-1 + 2xn-2 + n3 + 2n + 6
Cho dãy số được xác định bởi x1=1;x2=2 và xn= -3xn-1+ 2xn-2+ n3+ 2n + 6 (n thuộc N,n>=3) Tính chính xácx18+ x19+ x20+x21

Một người bước lên, bước xuống cầu thang có 257 bậc thang
Một người từ chân cầu thang đi lên đỉnh cầu thang có 257 bậc thang. Ban đầu người đó bước lên 2 bậc thang, rồi bước xuống 1 bậc thang, sau đó lại bước lên 2 bậc thang, rồi bước xuống 1 bậc thang… Hỏi saubao nhiêu giây thì người đó bướclên tới đỉnh cầu

Tìm CTTQ của Un biết Un+2=2Un+1-Un+3
cho Un+2=2Un+1-Un+3 và U1=2015 U2=2019 U3=2026 tìm CTTQ của Un và tính U2015

Cho dãy số U1=144; U2=233; Un+1=Un+Un-1 với mọi n>=2
bài 1: Chodãy số u1=144;u2=233;...;un+1=un+un-1 với mọi n>=2 a, lập quy trình bấm un với n>=2 b,tính các giá trị un với n=3,4,5..,9 c, tính chính xác giá trị un với n=13,14,15,16,17 giúp mình với ai trảlờiđúng nhanh nhất mìnhtặng 69 điểm HT nhá

Dãy số Un=3n+2039 tính U25 + U26 + U27 + … + U41
Cho dãy số:Un=3n+2039 với n = 0, 1, 2, 3… Tính giá trị đúng của B = U25+ U26+ U27+ … + U41 Nộp bài


Tìm 3 chữ số tận cùng 39^1+39^2+39^3+39^4+.......+39^2031
Tìm 3 chữ số tận cùng của phép tính 39^1+39^2+39^3+39^4+.......+39^2031

Tính số hạng thứ n trong dãy số U5 = U1 + U2 + U3 + U4 + 2809
Cho dãy số U1,U2​,U3​, ....,Un​ thỏa: U1= 25 U2= U1+ 121 U3= U1+U2 + 441 U4= U1+U2+U3 + 1225 U5= U1+U2+U3 + U4+2809 ... a. VIết quy trình ấn phím liên tục để tínhUn b. Tính U24