1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
Ba chữ số tận cùng của 1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + ... + (2018^2018)^3
Bài 2:(1 điểm) Tìm ba chữ số tận cùng của: ${1^3} + {2^3} + {3^3} + {4^3} + ... + {\left( {{{2018}^{2018}}} \right)^3}$

Số hạng thứ 11 của dãy số 2; 3; 5; 9; 17; 33; 65; 129;...
1/Cho dãy số 2;3;5;9;17;33;65;129;... Số hạng thứ 11 của dãy số trên là 2/Cho dãy số 6;7;9;12;16;... Số hạng thứ 100 của dãy là số

Tính tổng s = s1 + s2 + s3 + s4 + ... + s100
Bạn Minh cảm thấy chán nản khi học về dạng toán tổng dãy, nó quá dễ đối với Minh. Vì thế bạn Phương đã đố bạn Minh một bài toán như sau: S1=1+2S2=3+4+5S3=6+7+8+9S4=10+11+12+13+14...... Hãy tínhS=S1+S2+S3+S4+...+S100.Bạn Minh thấy bài toán lạ quá, chưa

Viết số hợp logic 159; 159,9998477; 160,9996954;...
Tìm số tiếp theo cho hợp logic : 159;159,9998477;160,9996954;161,9995431;162,9993908;...Dãy số a{n+1} = (5+a{n})/(1+a{n})
Cho dãy số $a_{n+1}=\dfrac{5+a_{n}}{1+a_{n}}$ với n > 0 và $a_{1}=1$ a, Viết quy trình ấn phím trên máy tính tính $a_{n+1}$ b, Tính $a_{4};a_{5};a_{25};a_{2015};a_{2016}$ (Lấy hết kết quả trên màn hình)

Giá trị 63000 trong dãy số 3; 8; 15; 24; ...
Cho dãy số 3; 8; 15; 24; ... .Giá trị 63000 là số hạng thứ mấy của dãy ?

Tìm số tiếp theo cho hợp logic: 1;3;4;8;16;32;64;128;...
tìm số tiếp theo cho hợp logic 1;3;4;8;16;32;64;128;... nếu thay hay nhớ like và tặng HT nha !!!!!!

Tìm số tiếp theo hợp loggic: 666; 666,875; 667,75; 668,625; 669,5;....
Đề tự làm: 666; 666,875; 667,75; 668,625; 669,5;.... đố các bạn hãy tìm số tiếp theo cho hợp logic

Tính giá trị 1/2.3-2/3.4+....+99/100.101-100/101.102
Tính giá trị của$\dfrac{1}{{2.3}} - \dfrac{2}{{3.4}} + ... + \dfrac{{99}}{{100.101}} - \dfrac{{100}}{{101.102}}$


Dãy mỗi số sau bằng tích của hai số trước cộng với 1
Cho dãy số {Un}được tạo thành theo quy tắc sau: Mỗi số sau bằng tích của hai số trước cộng với 1, bắt đầu từ U0 = U1 = 1. Lập một quy trình tính un. Tính các giá trị của Un với n = 1; 2; 3; ...; 9 Có hay không số hạng của dãy chia hết cho 4? Nếu có cho ví