1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
Giải phương trình (66)
Cách dùng máy tính bỏ túi giải phương trình bậc hai, bậc ba, bậc bốn, phương trình bất định...
Giải phương trình x(x + 5) = 2.căn3(x^2 + 5x - 2) - 2
Bởi trân trân
Đăng ngày 17/10/2018
Phương trình lượng giác (3)
Giải phương trình lượng giác sin, cos.. bằng cách dùng máy tính bỏ túi Casio
Tìm số nghiệm của phương trình lượng giác
Bởi Nguyễn Phước Thịnh
Đăng ngày 11/10/2018
Phương trình nghiệm nguyên (28)
Vận dụng giá trị chia hết, giới hạn miền giá trị... để giải phương trình nghiệm nguyên.
Tìm nghiệm nguyên của phương trình 2x^2+2y^2-2xy+y+x-10=0
Bởi Phan Văn Hiếu
Đăng ngày 11/10/2018