1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
Hệ phương trình (19)
Cách giải hệ phương trình bậc nhất 2-3 ẩn, hệ phương trình lượng giác... bằng máy tính bỏ túi Casio
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x + y biết xyz = (1-x)(1-y)(1-z)
Bởi Người ẩn danh
Đăng ngày 19/11/2018
Bất phương trình (15)
Giải bất phương trình, quy tắc làm tròn trong bất phương trình...
Tìm số hữu tỉ x biết (x+1)(x-2)<0
Bởi Lê Hữu Tài
Đăng ngày 11/10/2018
Max - Min (36)
Các phương pháp tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số...
Tìm min: (a+b+c+d)(1/a+1/b+1/c+1/d)
Bởi Người ẩn danh
Đăng ngày 19/10/2018
Chứng minh bất đăng thức 1/5^2 + 2/5^3 + ... + 11/5^12 < 1/16
Cho biểu thức: $A=$$\dfrac{1}{5^{2}}+\dfrac{2}{5^{3}}+.....+\dfrac{n}{5^{n+1}}+....\dfrac{11}{5^{12}}$ CMR $A<\dfrac{1}{16}$