1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hệ phương trình, bất phương trình, Max - Min
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x + y biết xyz = (1-x)(1-y)(1-z)
Cho x, y và z là các số thực thuộc khoản (0, 1) và thỏa mãn xyz = (1-x)(1-y)(1-z). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = x + y + z + 1/x +1/y +1/z Nhập kết quả dưới dạng phân số tối giản.

Tìm ba số a,b,c của hệ phương trình 3 ẩn
Cho ba số thực dương thỏa mãn a^2 + ab + b^2 =25 b^2 + bc + c^2 =49 c^2 + ca + a^2 =64 Tính (a+b+c)^2

Giải hệ phương trình 3 ẩn biết F = 8x+y+3z
Cho các điều kiện sau: $\dfrac{x}{5}=\dfrac{y}{3}=\dfrac{z}{7}$và $3x+2y−5z=12,24$. Tính chính xác giá trị của: $F=8x+y+3z$

Tìm giá trị nhỏ nhất: x^2+2y^2−2xy+2x−10y
Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:$A = {x^2} + 2{y^2} - 2xy + 2x - 10y$Bài toán dân gian về gà và chó
Vừa gà vừa chó Bó lại cho tròn Ba mươi sáu con Một trăm chân chẵn Hỏi có mấy gà mấy chó. Lưu ý hok được giải theo cách đặt PT như lớp 8 Giải bằng giả thuyết tạm


Tìm x; y thỏa mãn (x + y)4 = 40x + 41
Tìm tất cả các số nguyên dương x ngăn cách nhau bằng ";"thỏa mãn (x + y)4= 40x + 41 với y là số tự nhiên khác 0.

Phương trình nghiệm nguyên của phương trình bậc II, 2 ẩn
Tìm nghiệm nguyên dương của phương trình: $7\left( {{x^2}y + x + x{y^2}} \right) = 38xy - 14y + 38$

Tìm ba số (x;y;z) thoả mãn xyz-(xy+yz+zx)+x+y+z=1
Bộ ba số (x;y;z) thõa mãn xyz-(xy+yz+zx)+x+y+z=1 là..... nếu thấy hay nhớ like và tặng ht nha

Tính giá trị làm tròn 5 chữ số thập phân
Cho a,b,c là các số dương thỏa mãn: $a + \dfrac{1}{b} = b + \dfrac{1}{c} + c + \dfrac{1}{a}$ Tính: $\sqrt 7 abc$ (Làm tròn đến 5 chữ số thập phân)

Có bao nhiêu số viết dưới dạng căn(ab) = a + căn(b)
Ta có$\sqrt {64} $có thể viết dưới dạng $\sqrt {64} = 6 + \sqrt 4 $ Hỏi có tồn tại số nào có 2 chữ số có thể viết dưới dạng căn như trên . Liệt kê tất cảcác số đó?

Giải phương trình (x-a)(x-c)/(b-a)(b-c) + (x-b)(x-c)/(a-b)(a-c) = 1
Giải phuong trình: (x-a)(x-c)/(b-a)(b-c)+(x-b)(x-c)/(a-b)(a-c)=1 (a,b,c là hang và khác nhau đôi một )

Tìm x, y biết (1 + 2y)/18 = (1 + 4y)/24 = (1 + 6y)/6x
Tìm x, y biết: $\dfrac{{1 + 2y}}{{18}} = \dfrac{{1 + 4y}}{{24}} = \dfrac{{1 + 6y}}{{6x}}$ ( Viết kết quả dưới dạng (x;y), x, y là số thập phân gọn nhất)