1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Đơn thức, đa thức - sơ đồ Hocner

Tìm đa thức bậc bốn thõa điều kiện chia đa thức
Có bài đa thức này mình không hiểu : Cho đa thức f(x)=x^4+ax^3+bx^2+cx+d Biết f(x) chia hết cho x-1 , chia cho x-2 dư -6 và chia x^2+x-2 còn dư. A)Xác định đa thức f(x). B) Tìm a và b để đa thức P(x)=6x^4 - 7x^3 - 12x^2 +ax+2 chia hết cho đa thức x^2 +bx


Phân tích đa thức bậc 4 thành nhân tử không tìm được nghiệm
Em sắp thi toán casio rồi mà gặp bài phân tích này em chưa làm được, em dùng SOLVE chỉ ra nghiệm lẻ. Đề bài: Phân tích đa thức $2{x^4} - 3{x^3} - 14{x^2} - x + 10$thành nhân tử Thầy cô và các bạn hướng dẫn chi tiết cho em với nha, em cảm ơn nhiều ạ.

Tính: ((a+b-c)^3+(a-b+c)^3+(-a+b+c)^3-(a+b+c)^3)) chia 24abc
Tính: $\dfrac{{{{\left( {a + b - c} \right)}^3} + {{\left( {a - b + c} \right)}^3} + {{\left( { - a + b + c} \right)}^3} - {{\left( {a + b + c} \right)}^3}}}{{24abc}}$

Tìm đa thức P(x) chia cho x+15 dư 14 và Q(x) chia hết cho x–42
Cho đa thứcP(x)=3x4+mx3−2x2+x−n và đa thứcQ(x)=x5+mx4+3x2+nx. Tìm gần đúng với 3 chữ số ở phần thập phân giá trị của m, n sao choP(x) chia chox+15 dư 14 vàQ(x) chia hết chox–42

Tìm m, n để C(x) chia hết cho x2−3x+2x2−3x+2
Cho đa thứcC(x)=mx5+x4+2nx3+x+2062C(x)=mx5+x4+2nx3+x+2062. Tìm m, n đểC(x)C(x)chia hết cho đa thứcx2−3x+2x2−3x+2(Làm tròn kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân)

Tìm đa thức thỏa mãn f(x) + 3f(1/x) = x^2
Cho đa thức f(x) thỏa mãn: f(x) + 3f(1/x) = x^2 (với mọi x khác 0) a) Tìm f(5) b) Tìm f(a)

Tìm đa thức dư khi chia đa thức bậc 2001 cho đa thứ bậc 3
Cho đa thức $f\left( x \right) = 2011{x^{2001}} + 20{x^{25}} + 20112011$Tìm đa thức dư khi chia đa thức f(x) cho đa thức $g\left( x \right) = {x^3} - x$


Tìm các hệ số đều là số tự nhiên, nhỏ hơn 5, thỏa mãn điều kiện P(5) = 259
Cho đa thức P(x) có tất cả các hệ số đều là số tự nhiên, nhỏ hơn 5, thỏa mãn điều kiện P(5) = 259. Tinh P2034

Tìm đa thức bậc V biết f(1)=1; f(2)=32; f(3)=243; f(4)=1024
Cho đa thức f(x) = x^5 + x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d. Biết f(1)=1; f(2)=32; f(3)=243; f(4)=1024. Tính f(10), f(15), f(20) ghi kết quả cách nhau bởi dấu ;

Xác định gần đúng các hệ số P(x)=ax3+bx2+cx+2054 chia (x−41) có số dư là 1
Xác định gần đúng các hệ số a, b, c của đa thứcP(x)=ax3+bx2+cx+2054 đểP(x) chia cho(x−41) có số dư là 1, chia cho(x+3) có số dư là 2 và chia cho(x−17) có số dư là 5. (Hệ số làm tròn 3 chữ số ở phần thập phân).

Tính giá trị đa thức 1 + x + x^2 + x^3 + …. + x^31
Bài 4: Cho đa thức A(x) = 1 + x + x2 + x3 + …. + x31 a) Tính A(căn 2,123). b) Tính chính xác A(11).