1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
Tìm số dư trong phép chia 120126^35995 chia cho 11921
Bài 2: Tìm số dư trong phép chia 12012635995 chia cho 11921.


Tìm số dư 1^2017+2^2017+3^2017+...+2017^2017 chia cho 18
Tìm số dư của phép chia sau:12017+22017+32017+42017+...+20172017chia cho 18.


Trao đổi về một dạng toán tìm số dư trong toán casio
Xin được trao đổi cùng các bạn về một dạng toán tìm số dư: Tìm số dư khi chia A = 1 + x + x^2 + x^3 + ....+ x^n cho một số tự nhiên y nào đó. a. Ví dụ:Tìm số dư khi chia A = 1 + 2 + 2^2 + 2^3 + .....+ 2^2016 cho 51 hoặc số nào khác cũng được. Đô b. Vấn đề


Nếu n = 0 thì n# = 1 và n > 0 thì n# = n.[(n - 1)#] thì 5# = ???
Cho n là một số tự nhiên. Ta định nghĩa n# như sau: a) Nếu n = 0 thì n# = 1 b) Nếu n > 0 thì n# = n.[(n - 1)#]. Hãy tính 5# theo định nghĩa trên.

Tìm 2 chữ số tận cùng 9^9^9^...^9
Cho số (Gồm 2020 chữ số 9 luỹ thừa tầng liên tiếp nhau) a. Tìm 2 chữ số tận cùng của sốA2020 b. Nếu thay chữ số 9 bởi chữ số 8 thì hai chữ số tận cùng sẽ thay đổi như thế nào ? Đây là một bài toán trong kì thi giải toán qua mạng Internet lần thứ 14- nhưng


Số dư 3^0+3^1+3^2+3^3+....+3^2008+3^2009 chia cho 8
Cho phép tính 3^0+3^1+3^2+3^3+....+3^2008+3^2009. Lấy kết quả này chia cho 8 được số dư là bao nhiêu?

Cách tặng Hcoin trên diển đàn ;phân biệt Hcoin danh hiệu và sử dụng
cho em hỏi cách nào để tặng Hcoin và H coin danh hiệu xem ở đâu H coin sử dụng dùng để làm gì; cho em hỏi sao điểm danh hiệu trên diển đàn và trò chơi lại khác nhau

Tìm ba chữ số tận cùng của số: (6^5)^12
Cho mình hỏi đáp án có phải là 176 không ạ - mình ấn vậy mà mấy kêu sai Tìm ba chữ số tận cùng của số:${6^{{5^{12}}}}$

Chứng minh S = 5^1+5^2+5^4+...+5^96 chia hết 126
Cho S = 51+52+54+...+596. a) Chứng minh rằng S chia hết cho 126 b) Tìm chữ số tận cùng của S


Ba chữ số tận cùng tổng dãy 1^2 + 2^2 + 3^2 + ... + 2013^2011^2
Tìm 3 chữ số tận cùng cùa ${1^2} + {2^2} + {3^2} + {4^2} + ... + {({2013^{2011}})^2}$ Ai cần mình sẽ cho đáp án