1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
Tìm 2 chữ số tận cùng của tổng xích-ma x^8
Tổng sau kết thúc bởi hai chữ số nào:$A = \sum\limits_{x = 1}^{99} {{x^8}} $ ?

Tìm số dư 2^1 + 3^5 + 4^9 + … + 2003^8005 chia cho 5
Tìm số dư của các phép chia : a) 21 + 35 + 49 + … + 20038005 cho 5 b) 22 + 36 + 410 + … + 20048010cho 10

Tìm 3 chữ số tận cùng 1993^1994^1995...^2000
1 , Tìm 3 chữ số tận cùng của A= 1993^1994^1995...^2000 (lũy thừa tầng)

Chứng minh a^6 – 1 chia hết cho 7
Chứng minh rằng: Nếu a không là bội số của 7 thì a6 – 1 chia hết cho 7.
Tìm 3 chữ số tận cùng trong chu kỳ của 96/131
Tìm ba chữ số tận cùng trong chu kỳ của số thập phân vô hạn tuần hoàn 96/131
Tìm chữ số hàng đơn vị, chục, trăm 29^2009
Tìm chữ số hàng đơn vị, chục, trăm của 292009 (Viết các số cách nhau bằng dấu ;)