1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
Ước chung - Bội chung (62)
Tìm Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất, tổng các ước, tổng số ước, tổng các ước chẵn, tổng các ước lẻ...
Bài toán lớp 11 nâng cao 2019 , bài toán khó áp dụng thực tế
Bởi BQT
Đăng ngày 16/11/2018
Số nguyên tố (8)
Cách kiểm tra một số phải là số nguyên tố hay không bằng máy tính bỏ túi Casio
Tìm số x, sao cho tổng số đó với số nghịch đảo là một số nguyên
Bởi Lê Văn Hùng
Đăng ngày 11/10/2018