1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
Tìm số x, sao cho tổng số đó với số nghịch đảo là một số nguyên
Tìm số hữu tỉ x, sao cho tổng của số đó với số nghịch đảo của nó là một số nguyênTìm tổng các ước lẻ của 804257792
Tìm tổng cácước lẻ của 804257792 Công thức để tính là như thế nào?


Tìm các số nguyên tố p sao cho 2^n - 2 không chia hết cho n
Với p là số nguyên tố, đặt n = (22p- 1)/3.Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho 2n- 2 không chia hết cho n

Tìm Ước nguyên tố lớn nhất của tích 2 số lớn
215155555555555555555555555555555555555555555555*544444444444444444444466666666666