1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)

Có thể vẽ được bao nhiêu tam giác từ 75 điểm
Trong mặt phẳng cho 75 điểm phân biệt!Biết rằng duy nhất chỉ có 3 điểm thẳng hàng.Hỏi nếu lấy các điểm đó làm đình của tam giác thì có thể vẽ được nhiều nhất bao nhiêu tam giác ? chỉ cho mình công thức tổng quát nhé ,thanks


Parabol y = ax^2 +bx+c đi qua điểm A (1;2) và có đỉnh I(2;1)
Xác định các hệ số a,b,c biết parabol y = ax^2 +bx+c đi qua điểm A (1;2) và có đỉnh I(2;1)
[Toán IQ] Điền số vào chỗ chấm ... + ... + ... = 30
TÌM NGƯỜI THÔNG MINH: Chỉ có khoảng2% số người giải được câu này thôi Điền số vào chỗ chấm: ... + ... + .... = 30, các số có thể điền chỉ có thể là: 1; 3; 5; 7; 9; 11; 13; 15 (Chú ý các số này có thể sử dụng lặp lại)

Chứng mình x^5 có chữ số tận cùng là x
CMR với mọi x thuộcN ta đều có được x^5 có chữ số tận cùng là x.

Chứng minh (a^3)+(b^3)+(c^3) chia hết cho 9
Cho , b, c nguyên ${a^3} + {b^3} + {c^3}$ chia hết cho9 Chứng minh rằng abc chia hết cho3


Tổng các chữ số của 3^1000 là A, tổng các chữ số của A là B
Tổng các chữ số của 3^1000 là A, tổng các chữ số của A là B, và tổng các chữ số của B là C. Giá trị của C là?

Tập hợp ba trường trung học cơ sở P, Q, R
Quận X có ba trường trung học cơ sở P, Q, R . Trường P có tất cả 1200 học sinh. Cho biết mỗi học sinh trường P, Q, R quen không nhiều hơn 1 học sinh của hai trường còn lại. Số học sinh của trường Q có số bạn quen trong trường R không quá 400 em. Trường Q

Chứng minh rằng 2 + 2^2 + 2^3 + ... + 2^99 + 2^100 chia hết cho 31
1. Cho số 155*710*4*16 (có gạch ngang trên đầu) có 12 chữ số. Chứng minh rằng nếu thaycác dấu * bởi các chữ số khác nhau trong ba chữ số 1,2,3 một cách tùy ý thì số đó luôn chia hết cho 396. 2. Chứng minh rằng: C = 2 + 22+ 23+ ... + 299+ 2100chia hết cho

Chứng minh (5^2n+1)+(2^n+4)+(2^n+1) chia hết cho 23
cho n là số tự nhiên chứng minh (5^2n+1)+(2^n+4)+(2^n+1) chia het 23