1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hình học phẳng
Đếm số tam giác trong tháp tam giác
Tháp tam giác kích thước n là là một tam giác giác đều cạnh n được chia làm tam giác đều có cạnh bằng 1 xếp vừa khít. Hỏi với n = 2074 thì có bao nhiêu tam giác đều tạo thành. Hình minh họa: Tháp tam giác kích thước

Bài toán đếm số tam giác trong tháp tam giác khó
Tháp tam giác là hình tam giác đều lớn cấu thành từ nhiều tam giác với nhiều tầng. Hỏi tháp tam giác với độ cao là 250có bao nhiêu hình tam giác.Ví dụ: Tháp tam giác độ cao là 2 có 5 tam giác. Tháp tam giác có độ cao là 3 có 13 tam giác. Hình minh họa

Tam giác ABC có: cotB + cotC = 2,9238044, BC=12cm
Cho tam giác ABC có : cotB+cotC=2,9238044 , BC=12cm . Tính SABC ( KQ làm tròn đến số TP thứ 5)

Tam giác ABC vuông tại A biết AB, BC và phân giác trong AI.
Cho tam giác ABC vuông tại A với AB = 15,2 và BC = 26,9. Kẻ đường phân giác trong AI. Độ dài AI là bao nhiêu? (Làm tròn đến 3 chữ số ở phần thập phân) Nhớ ghi cách giải chi tiết.

Tính tỉ số BD/BC​ trong hình bình hành có diện tích bằng 3/8 tam giác ABC
Cho tam giác ABC. Qua điểm D thuộc cạnh BC, vẽ các đường thẳng song song với AB, AC tạo thành mội hình bình hành có diện tích bằng 3/8 diện tích tam giác ABC.Tính BD/BC

Tìm chu vi của tam giác biết AHC và AHB lần lượt là 9 và 12
cho tam giác ABC vuông tại A,đường cao AH .Chu vi tam giác AHC và AHB lần lượt là 9 và 12 . Tính chu vi tam giác ABC

Cho (O,R) nội tiếp tam giác ABC, tiếp xúc với BC tại D
Cho (O,R) nội tiếp tam giác ABC, tiếp xúc với BC tại D. Vẽ đường kính DE của (O). Tia AE cắt BC tại M. CM: BD=CM

Tính góc của một tam giác biết A = 40o, C = 30o
Cho tam giác ABC có góc A = 40o, góc C = 30o. Trên cạnh AC lấy điểm D sao cho CD = AB. Tính số đo góc ABD theo độ.

Giải tam giác ABC, vẽ bên ngoài hai tam giác đều ABE và ACF
Đề bài: Cho tam giác ABC, vẽ về phía ngoài tam giác ấy các tam giác đều ABE, ACF. Gọi I là trung điểm của BC, H là trực tâm của tam giác ABE. Tính các góc của tam giác FIH. Giải Đối với bài này ta phân thành 3 trường hợp: - Trường hợp 1: Vậy kết hợp cả 3

Giải tam giác biết đường trung tuyến AM và độ dài AB, AC, AM
Cho tam giác ABC có đường trung tuyến AM, AB = 6cm, AC = 8cm, và AM = cm. a. Tính số đo góc BAC b. Tính BC c. Tính diện tích tam giác ABC.

Tính số đo góc A trong ABC có độ dài cạnh AB = 6,95; AC = 7,61 và BC = 8,12
Trong tam giác ABC có độ dài cạnh AB = 6,95; AC = 7,61 và BC = 8,12. Tính số đo của góc A (Làm tròn đến giây)

Tam giác đều ABC có cạnh bằng 60cm. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho DB = 20cm
Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 60cm. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho DB = 20cm. Đường trung trực của đoạn AD cắt AB và AC theo thứ tự ở E và F. Tính chu vi tam giác DEF.

Hình học tam giác đều ABC, D nằm giữa BC
Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 60cm. Trên cạnh BC lấy điểm D sao cho DB = 20cm. Đường trung trực của đoạn AD cắt AB và AC theo thứ tự ở E và F. Tính chu vi tam giác DEF.

Tính diện tích tam giác biết độ dài ba đường cao là 30,1; 40,4 và 50,6
Tính diện tích của tam giác biết rằng độ dài ba đường cao là 30,1; 40,4 và 50,6. Làm tròn kết quả đến 3 chữ số ở phần thập phân.

Tính diện tích tam giác tạo bởi 3 đường phân giác trong
Cho tam giác ABC có độ dài ba cạnh là: 15,4; 13,2 và 12,3. Ba đường phân giác trong cắt ba cạnh lần lượt tại M, N và P. Tính diện tích của tam giác MNP