1. Nguyễn Phương Thanh Ngân
lớp 9 (4)
các bài toán lớp 9
hình 9 tìm diện tích nhỏ nhất của tam giác
Bởi Nguyễn Phương Thanh Ngân
Đăng ngày 11/10/2018
lớp 6 (1)
các bài toán lớp 6
hình lớp 6 vio
Bởi Nguyễn Phương Thanh Ngân
Đăng ngày 11/10/2018
lớp 7
các bài toán lớp 7

Bởi Nguyễn Phương Thanh Ngân
Đăng ngày 30/05/2018
lớp8 (3)
các bài toán lớp 8
hình học lớp 8 cực khó
Bởi Nguyễn Phương Thanh Ngân
Đăng ngày 11/10/2018