1. Kỹ thuật testing 2
  2. Toán học
  3. Toán lớp 6
Đề tets hóa nha ::;;";-,;;-;#&@;@:@:&@;@
Cho 16g fe2o3 td vừa đủ vs dd hcl 2M Vừa đủ A viết pt B tính m fecl3 C tinh vdd hcl cần dùng D tính nd mol của đ sau pu