Xem theo chuyên mục
  1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Danh sách bài đăng


Đếm hình thoi trong tháp tam giác
Bài 6:(1 điểm) Trong cuộc thi [SMART CALC] – Tuần 1 chỉ có 3 thí sinh giải được bài đếm số tam giác có trong tháp tam giác. Cô Hươngđã sửađể lại như sau: Tháp tam giác là hình tam giác đều lớn cấu thành từ nhiều tam giác với nhiều tầng. Hỏi tháp tam giác


Công thức tổng quát 1/1 + 3/2 + 6/3 + 10/4 + ..... + 2027091/2013
Tìm công thức tổng quát và tính tổngcủa dãy số cực khó sau: giúp mình đề khó đấy 1/1+ 3/2 + 6/3 + 10/4 + 15/5 + 21/6 + ..... + 2027091/2013

Tìm min: (a+b+c+d)(1/a+1/b+1/c+1/d)
Tìm giá trị nhỏ nhất của:$\dfrac{{a + b + c + d}}{{\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b} + \dfrac{1}{c} + \dfrac{1}{d}}}$

Tìm số dư 1^2017+2^2017+3^2017+...+2017^2017 chia cho 18
Tìm số dư của phép chia sau:12017+22017+32017+42017+...+20172017chia cho 18.

Tính diện tích tứ giác trong mặt phẳng tọa độ
Cho ba điểm A(1; 1), B(-3; 4), C(2; 6) và D(5; $\sqrt 8 $). Tính diện tích của tứ giác lồi ABCD (Làm tròn đến 3 chữ số ở phần thập phân) Thống kê:http://maytinhbotui.vn/Question/Statistics/90

Giải phương trình x(x + 5) = 2.căn3(x^2 + 5x - 2) - 2
Giải phương trình:$x(x + 5) = 2.\sqrt[3]{{{x^2} + 5x - 2}} - 2$ Các nghiệm ghi theo thứ tự từ bé đến lớn, mỗi nghiệm cách nhau bởi dấu chấm phẩy.

Tính giá trị biểu thức toán casio bị lỗi Math Error
Tính tính xác biểu thức: với x = 2032 Mình dùng hàm Tổng thì bị lỗi "Math Error" mà tính bình thường cũng không xong

Tính kết quả C = 404,610086÷0,405015+82380,071÷81,003
Tính và viết kết quả dưới dạng hỗn sốC=404,610086÷0,405015+82380,071÷81,003