1. Nhóm trao đổi giải toán Casio
  2. Danh sách chuyên mục
Góp ý, thông báo, hướng dẫn (1)
Góp ý, thông báo, hướng dẫn
Tìm ba chữ số tận cùng của số
Bởi Kjs we
Đăng ngày 11/10/2018
Các đề thi
Nơi các thành viên đăng các đề thi toán hoặc trích các bài toán hay từ tài liệu

Bởi Nguyễn Phước Thịnh
Đăng ngày 30/05/2018
Các đề thi (1)
Nơi các thành viên đăng các đề thi toán hoặc trích các bài toán hay từ tài liệu
tim cac chu so 0
Bởi trần nhựt
Đăng ngày 11/10/2018
Các đề thi (1)
Nơi các thành viên đăng các đề thi toán hoặc trích các bài toán hay từ tài liệu
Tìm số lẻ thập phân thứ 2013 của phép cộng 2.(085)+1.2(915). (GIẢI VÀ TRÌNH BÀY GIÚP MÌNH CÁI NHA!)
Bởi Bùi Đoàn Quốc Việt
Đăng ngày 11/10/2018
Các đề thi (2)
Nơi các thành viên đăng các đề thi toán hoặc trích các bài toán hay từ tài liệu
Tổng hợp các bài toán nâng cao đại số 8 (Nhân đa thức, hằng đẳng thức phần I)
Bởi Nguyễn Phước Thịnh
Đăng ngày 11/10/2018
Các đề thi
Nơi các thành viên đăng các đề thi toán hoặc trích các bài toán hay từ tài liệu

Bởi Nguyễn Phước Thịnh
Đăng ngày 30/05/2018
Tính giá trị của biểu thức
Tính giá trị biểu thức, tổng dãy hữu hạn, biểu diễn số thập phân, hữu tỉ, ...

Bởi Nguyễn Phước Thịnh
Đăng ngày 30/05/2018
Tính giá trị của biểu thức (1)
Tính giá trị biểu thức, tổng dãy hữu hạn, biểu diễn số thập phân, hữu tỉ, ...
casio tinh giá trinh lũy thừa mũ lớn
Bởi trần nhựt
Đăng ngày 11/10/2018
Tính giá trị của biểu thức
Tính giá trị biểu thức, tổng dãy hữu hạn, biểu diễn số thập phân, hữu tỉ, ...

Bởi Nguyễn Phước Thịnh
Đăng ngày 30/05/2018
Tính giá trị của biểu thức
Tính giá trị biểu thức, tổng dãy hữu hạn, biểu diễn số thập phân, hữu tỉ, ...

Bởi Nguyễn Phước Thịnh
Đăng ngày 30/05/2018
Dãy số
Áp dụng các công thức tổng quát để tính

Bởi Nguyễn Phước Thịnh
Đăng ngày 30/05/2018
Dãy số
Áp dụng các công thức tổng quát để tính

Bởi Nguyễn Phước Thịnh
Đăng ngày 30/05/2018
Dãy số
Áp dụng các công thức tổng quát để tính

Bởi Nguyễn Phước Thịnh
Đăng ngày 30/05/2018
Dãy số
Áp dụng các công thức tổng quát để tính

Bởi Nguyễn Phước Thịnh
Đăng ngày 30/05/2018
Đồng dư thức (2)
Dựa vào tính chất của đồng dư thức để tìm số dư của phép chia, chữ số tận cùng của dạng lũy thừa số tự nhiên
các cao thủ vào cùng giải quyết 1 câu trong đề thi HSG mới đây
Bởi Bành Lê Mĩ Nữ
Đăng ngày 11/10/2018