1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm x và y sao cho: x^5 - 19*(84x - y)^2 + 49472275 = 0


0

6

Tìm một cặp số (x;y) nguyên dương thỏa phương trình : x^5 - 19*(84x - y)^2 + 49472275 = 0

Nộp bài dạng: (1;2)

406
1 trả lời:

0

Tìm một cặp số (x;y) nguyên dương thỏa phương trình : x^5 - 19*(84x - y)^2 + 49472275 = 0

Nộp bài dạng: (1;2)

#1: ngày 25/10/2017
145

Thêm bình luận