1. ko nên sử dụng máy tính nhiều
  2. máy tính
  3. cách học toán

Help me please


0

12

Cho 2058 đường thẳng đồng quy tại một điểm, biết rằng không có đường thẳng nào đôi một trùng nhau. Hỏi có bao nhiêu góc bé hơn 180 độ được tạo thành?

4
0 trả lời: