1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Khu vực toán Casio sơ cấp (THCS - THPT)
  3. Hàm số đồ thi, Các chuyên đề khác

Chứng minh 1/2 + 1/(3 *căn 2) + 1/(4 *căn 3) +...+ 1/(2015 *căn 2014) <2


4

6

Chứng minh 1/2 + 1/(3 *căn 2) + 1/(4 *căn 3) +...+ 1/(2015 *căn 2014) <2

7 trả lời:

3

đúng rồi đó

#1: ngày 10/08/2016
471

Thêm bình luận

2

Đề của bạn là như vầy phải không ?

   Chứng minh rằng: $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3\sqrt{2}}+\dfrac{1}{4\sqrt{3}}+...+\dfrac{1}{2015\sqrt{2014}} < 2$

#2: ngày 10/08/2016
616

Thêm bình luận

1

thank

 

#3: ngày 10/08/2016

Thêm bình luận

1

Nguyễn Phước Thịnh: 09:02 10/08/2016

Đề của bạn là như vầy phải không ?

   Chứng minh rằng: 12+132+143+...+120152014<212+132+143+...+120152014<2

Đúng r đó

 

#4: ngày 10/08/2016
4

Thêm bình luận