1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Số theo điều kiện

Tìm x,y sao cho x^2-2xy+6y^2-12x+2y+2057 nhỏ nhất


0

4

Cho A=x^2-2xy+6y^2-12x+2y+2057. Tìm x,y sao cho A nhỏ nhất.

5 trả lời:

1

GTNN A=2016 khi x=7, y=1

Nhớ cảm ơn nha và tặng HT đó

 

#1: ngày 23/01/2017
7

Thêm bình luận

0

dễ

phân tích thành :

(y-x+6)^2  +  5(Y-1)^2    + 2016
-> GTNN là 2016
<-> x=7; y=1

đúng thì cảm ơn hoặc tặng HT nha

#2: ngày 07/02/2017
20

Thêm bình luận

0

BÀI KHÓ WÁsmiley

#3: ngày 07/02/2017
90

Thêm bình luận

0

BÀI KHÓ WAsmiley

#4: ngày 07/02/2017

Thêm bình luận