1. Nhóm trao đổi giải toán Casio
  2. Thảo luận về vấn đề chung
  3. Các đề thi

Tìm số lẻ thập phân thứ 2013 của phép cộng 2.(085)+1.2(915). (GIẢI VÀ TRÌNH BÀY GIÚP MÌNH CÁI NHA!)


Bài viết nội bộ - chỉ dành riêng thành viên Trang HT này