1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Tìm số dư 1^2017+2^2017+3^2017+...+2017^2017 chia cho 18


0

0

 Tìm số dư của phép chia sau: 12017+22017+32017+42017+...+20172017 chia cho 18. 

0 trả lời: