1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Ước chung, Bội chung, Số nguyên tố
  3. Ước chung - Bội chung

Bài toán lớp 11 nâng cao 2019 , bài toán khó áp dụng thực tế


2

1

cho y=f(x)=(x^2-x+1)/(x-1) 

tịnh tiến theo vecto v=(a;b) thành y'=g(x)=X^2/(x+1)

tính a nhân b

406
0 trả lời: