1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Đồng dư thức, tìm số theo điều kiện
  3. Đồng dư thức

Số dư 3^0+3^1+3^2+3^3+....+3^2008+3^2009 chia cho 8


6 trả lời:

1

đàu tiên bn tinh giá trị bt là:

A=(3^2010-1)/2

từ đây bạn tính xem 3 chữ số cuối là những số nào rồi đem chia cho 8 để tìm dư

 

#6: ngày 05/09/2017
8

Thêm bình luận

0

Thực ra, ta tìm số dư của 3^2010 - 1 cho 16 được số dư là 8

Chia cả biểu thức (3^2000 -1), số dư 8 và mô đun 16 cho 2 ta tìm được kết qur

#7: ngày 02/10/2017

Thêm bình luận