1. Nhóm trao đổi giải toán Casio
  2. Thảo luận về vấn đề chung
  3. Các đề thi

Cho phép tính 3^0+3^1+3^2+3^3+...+3^2008+3^2009. Lấy kết quả chia cho 8 được số dư là?


Bài viết nội bộ - chỉ dành riêng thành viên Trang HT này