1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Dãy số - cấp số cộng, cấp số nhân
  3. Công thức tổng quát

Tính 1.2.3.4 - 2.3.4.5 + 3.4.5.6 - … + 2135.2136.2137.2138


0

4

Tính giá trị của biểu thức: 1.2.3.4 - 2.3.4.5 + 3.4.5.6 - 4.5.6.7 + … + 2135.2136.2137.2138

10
4 trả lời:

1

A= 2.3.4(-4) + 4.5.6(-4) +.....+ 2134.2135.2136(-4) + 2135.2136.2137.2138

A= (-4) (2.3.4+4.5.6+....+2134.2135.2136) + 2135.2136.2137.2138

A= (-4) ( 3^3-3+5^3-5+.....+ 2135^3-2135) + 2135.2136.2137.2138

A= (-4) ((3^3+5^3+.....+2135^3) - (3+5+...+2135)) + 2135.2136.2137.2138

A= (-4) ( 2602045078127 - 1140623) + 2135.2136.2137.2138

A=(-4) ( 2602043937504) + 2135.2136.2137.2138 = -10408175750016 + 20835856166160 = 10427680416144

Kết quả chính xác 100% nha <3 Ủng hộ giùm

#1: ngày 30/10/2016
8

Thêm bình luận

1

Dùng xích ma :

$\sum\limits_1^{2135} {(x(x + 1)(x + 2)(x + 3){{( - 1)}^{x + 1}}} $

#2: ngày 08/09/2016
199

Thêm bình luận

0

Nếu tràn màn hình áp dụng cthuc tinh tran màn hình

#3: ngày 10/09/2016
199

Thêm bình luận

0

dùng xích ma ra tràn màn hình

#4: ngày 10/09/2016
196

Thêm bình luận