1. Máy tính bỏ túi Việt Nam
  2. Tính toán giá trị của biểu thức
  3. Biểu thức chứa biến

Tính B=a^4 + b^4 + c^4 biết a + b + c = 0 và a^2 + b^2 + c^2 = 14


0

1

Cho $a + b + c = 0$ và ${a^2} + {b^2} + {c^2} = 14$

Tính $B = {a^4} + {b^4} + {c^4}$

12
1 trả lời:

1

Ta có: ab+ac+bc=-7                        $(ab+ac+bc)^{2}=49$

nên

$(ab)^{2}+(bc)^{2}+(ac)^{2}=49$

nên $a^{4}+b^{4}+c^{4}=(a^{2}+b^{2}+c^{2})^{2}-2(ab)^{2}-2(ac)^{2}-2(bc)^{2}=$98

#1: ngày 01/08/2016
196

Thêm bình luận